00:29 EDT Thứ tư, 17/09/2014

Menu

Trang nhất » Văn bản- Biểu mẫu

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  (Mã số: QT.720-01)

1. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Mã số: QT.720-01)

Quy trình thủ tục làm Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí ...

2. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI  (Mã số: QT.720-02)

2. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI (Mã số: QT.720-02)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin nghi học tạm thời ...

3. ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI (Mã số: QT.720-03)

3. ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI (Mã số: QT.720-03)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin trợ cấp xã hội

4. ĐƠN XIN THÔI HỌC (Mã số: QT.720-04)

4. ĐƠN XIN THÔI HỌC (Mã số: QT.720-04)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin thôi học ...

5. ĐƠN XIN HỌC LẠI  (Mã số: QT.720-05)

5. ĐƠN XIN HỌC LẠI (Mã số: QT.720-05)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin học lại ...

6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

6. GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN (Mã số: QT.720-06)

Quy trình thủ tục làm giấy xác nhận vay vốn ....

7. ĐƠN XIN MƯỢN, CHỈNH SỬA HỒ SƠ (Mã số: QT.720-07)

7. ĐƠN XIN MƯỢN, CHỈNH SỬA HỒ SƠ (Mã số: QT.720-07)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viên

8. ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN LIÊN KẾT (Mã số: QT.720-08)

8. ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN LIÊN KẾT (Mã số: QT.720-08)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên ...

9. ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ RA TRƯỜNG (Mã số: QT.720-09)

9. ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ RA TRƯỜNG (Mã số: QT.720-09)

Quy trình thủ tục làm Phiếu thanh toán ra trường

10. ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ  (Mã số: QT.720-10)

10. ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ (Mã số: QT.720-10)

Quy trình thủ tục làm Đơn xin gia hạn thời gia nộp học phí

nghị định 74

Quy định mới: Nghi định 74 có hiệu lực từ ngày 01/9/2013

Qua thời gian thực hiện, một số điều, khoản của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế. Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (Gọi tắt là Nghị định 74). Nghi định 74 có hiệu lực từ ngày 01/9/2013....

 
 Lễ Bế Giảng & trao bằng 2014